Insight

Ordliste for automasjon og digitalisering

Det kan være vanskelig å finne frem blant alle begreper og forkortelser innen automasjon og digitalisering. Derfor har vi laget en enkel oversikt.

Ordliste for automasjon og digitalisering

AI

Artificial Intelligence. AI eller kunstig intelligens er betegnelsen på datasystemer som er i stand til å gjøre oppgaver som tidligere krevde menneskelig intelligens. Innen automasjon benyttes AI ofte sammen med Machine Learning, og bruker algoritmer for å enklere finne mønstre i store datamengder. 

API

Application Programming Interface. API er et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to ulike applikasjoner. Denne integrasjonen gjør at man kan benytte enkle, brukervennlige applikasjoner for å gjøre endringer, kjøre prosesser eller behandle data i en større kontekst, som for eksempel en database. 

Audit Trail

Audit Trail, eller revisjonsspor, betegner registrering av samtlige hendelser og prosedyrer ned til detaljnivå. Med Audit Trail vil man ha mulighet til å gå tilbake og se endringer og andre hendelser i kronologisk rekkefølge. I arbeid med data betyr dette at man kan se den logiske banen som kobler hendelsesrekken.

BI

Business Intelligence. BI kombinerer bedriftsanalyse, Data Mining og visualisering for å gjøre det enklere for bedrifter å ta valg og gjøre endringer basert på data. I praksis betyr dette at bedrifter kan bruke data til å øke effektiviteten og raskt tilpasse seg endringer i markedet. 

Big Data

Big Data er store, komplekse datasett som er vanskelig å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy. Når man snakker om Big Data snakker man samtidig ofte om ny teknologi som gjør det mulig å analysere disse store, komplekse datasettene raskere og mer nøyaktig.

Cloud Computing

Cloud Computing, eller bare Cloud, betegner levering av datatjenester som servere, databaser, nettverk og programvare over internett. Løsningen er ofte kostnadsbesparende fordi man ikke trenger fysisk utstyr. I tillegg gir sikkerhetskopiering over nettverk god datasikkerhet. 

Data Mining

Data Mining kombinerer statistikk, AI og Machine Learning for å avdekke mønster og verdifull informasjon i store datasett. Med Data Mining kan man enten benytte seg av måldatasettet, eller forutsi fremtidige utfall ved hjelp av Machine Learning algoritmer. På denne måten transformeres rådata til nyttig informasjon.

DCS

Distributed Control System. DCS er et datastyrt styringssystem som brukes i komplekse kontrollerprosesser innenfor begrensede områder, som et enkelt anlegg eller en fabrikk. Kontrollsystemet jobber «on the egde», og består av flere kontrollere som kobles sammen. 

Digital tvilling

En digital tvilling er en digital kopi av et fysisk produkt eller prosess. Ved hjelp av sensorer kan fysiske egenskaper reproduseres i digital form. Den digitale tvillingen kan gi informasjon som kan hjelpe optimalisere produktet eller prosessen. Digitale tvillinger kan også benyttes som en prototype for å spare kostnader.

Edge Computing

Egde Computing, oftest referert til som Edge, er en åpen IT-arkitektur som innebærer at systemer, utstyr eller programvare kjører nær datakilden. Her blir data behandlet av selve enheten, en lokal datamaskin eller server i stedet for å bli overført til et datasenter. Hensikten med å kjøre systemer «on the egde» er forbedret responstid. 

ERP

Enterprise Resource Planning. ERP er programvare for styring og administrasjon av en bedrift, som produksjon, lager og økonomi. ERP er ikke et enkelt produkt, men en integrasjon mellom virksomhetens systemer. ERP-systemer inneholder sanntidsdata, felles database og enhetlig brukergrensesnitt.

DataOps

DataOps kommer fra ordet Data Operations, og er en ny tilnærming til dataanalyse. I stedet for én-til-én integrasjoner håndterer DataOps hundrevis av maskiner med tusenvis av datapunkter via ett sett standardmodeller. Data fra ulike kilder eller systemer kan sammenstilles, kontekstualiseres og klargjøres «on the egde». 

Data Scientist

Data Scientists samler store datasett (Big Data), og utvikler modeller for å analysere, behandle og modellere dataene. Deretter blir resultatene tolket for å lage handlingsplaner for bedrifter og virksomheter. Ved arbeid med Big Data vil de fleste virksomheter ha behov for Data Scientists. 

HMI

Human Machine Interface. HMI er grensesnittet mellom maskiner og mennesker. Begrepet brukes i hovedsak om grafiske brukergrensesnitt, i form av programvare som gjør at operatøren kan kontrollere og styre industrielle prosesser. I dag blir HMI designet for operatøren, med hensikt om umiddelbar oversikt og rask handling.

IIoT

Industrial Internet of Things. IIoT er den industrielle versjonen av IoT, og handler om hvordan sensorer, systemer og utstyr kan kobles sammen ved hjelp industrielle applikasjoner på datamaskiner. Denne koblingen gir mulighet for datainnsamling, utveksling og analyse som kan brukes for å optimalisere produksjonen. 

IoT

Internet of Things. IoT betegner ulike gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og/eller nettverk som gjør at gjenstandene kan koble seg til hverandre og utveksle data. I industriell sammenheng bruker vi betegnelsen IIoT (Industrial Internet of Things).  

Industri 4.0

Industri 4.0 er en pågående prosess som beskriver den fjerde industrielle revolusjonen: Tradisjonell produksjon og industriell praksis automatiseres med smart teknologi. Industri 4.0 innebærer sammenkobling av systemer, enheter og mennesker, bedre datatilgang og teknologi som hjelper mennesker løse utfordringer.

I/O

Inputs/Outputs. I/O er betegnelsen for kommunikasjon mellom et informasjonsbehandlingssystem (for eksempel en datamaskin eller en PLS) og et annet system eller menneske. Input er dataene systemet mottar, og output er dataene systemet sender videre.  

IPC

Industri-PC. En IPC er en datamaskin spesielt tilpasset industriell bruk. Det innebærer teknologi som gjør at IPC’en kan kjøre kraftige applikasjoner som håndterer store mengder data i tøffe industrielle miljøer, uten at det går på bekostning av ytelse.

IT

Information Technology. IT, eller informasjonsteknologi, innebærer å bruke datamaskiner, nettverk og andre fysiske enheter for å hente, lage, behandle, sikre, lagre og utveksle alle former for elektroniske data. Et IT-system er en sammensetning av maskinvare og programvare. 

Klient/server

Klient/server er en IT-arkitektur som kjennetegnes med at ulike programvarekomponenter kommuniserer via en protokoll der den ene komponenten etterspør tjenester av den andre. Løsningen er spesielt vanlig når programmer kommuniserer via et datanettverk. 

KPI

Key Performance Indicators. KPI, eller ytelsesindikatorer betegner en rekke målinger som brukes for å kartlegge hele virksomheten eller bestemte produkter og prosessers ytelse. Programvare for datainnsamling og analyse kan gi deg innsikt i form av KPI’er. 

LEAN

Lean betegner en produksjonsmetode som innebærer å identifisere og minimere avfall og vrak, samtidig som man optimaliserer produktiviteten. Resultatet er produkter av bedre kvalitet, raskere produksjonstid, redusert bruk av ressurser og lavere produksjonskostnader.

LIMS

Laboratory Information Management Systems. LIMS er en programvare som brukes i laboratorier for å administrere og spore prøver, instrumenter og andre laboratoriefunksjoner. Data kan utvinnes, analyseres og lagres i elektroniske laboratoriebøker. 

Machine Learning

Machine Learning, en gren innen AI, er en metode for dataanalyse som automatiserer oppbygningen av analytiske modeller. Intelligente systemer som er bygd opp av Machine Learning algoritmer kan lære av historisk data, identifisere mønstre og ta beslutninger med minimal innblanding fra mennesker. 

MES

Manufacturing Execution Systems. MES er en samling av løsninger som sporer og dokumenterer hele produksjonsprosessen i sanntid. Løsningene drives av innsikt og intelligens fra dataintegrasjon, IIoT, Machine Learning og analyse, og muliggjør «Lean» produksjon. Målet er helhetlig ytelsesstyring for hele virksomheten.

Modbus

Modbus er en datakommunikasjonsprotokoll som ofte brukes for å koble sammen SCADA-systemer med PLS’er eller RTU’er. Kommunikasjonen er klient/server-basert. Modbus har blitt en standard kommunikasjonsprotokoll for å koble sammen industrielle elektroniske enheter. 

MTBF

Mean Time Between Failures. MTBF er forutsett tid mellom feil i et system ved normal drift, også betegnet som gjennomsnittlig levetid. MTBF kan brukes for å sammenligne ulike systemer, men må forstås som en gjennomsnittlig verdi, ikke en kvantitativ identitet. Begrepet brukes om reparerbare systemer.

MTTR

Mean Time to Repair. MTTR er en måling på gjennomsnittlig tid som vil brukes på vedlikehold og reparasjon av komponenter eller enheter. Man kan bruke måleenheten fra tidspunktet feilen oppstod til utstyret er tilbake i drift, eller fra tidspunktet reparasjonen ble påbegynt til utstyret er tilbake i drift. 

MQTT

MQ Telemetry Transport. MQTT er en åpen nettverksprotokoll for kommunikasjon mellom maskiner, samt maskiner og cloud. Protokollen er enkel, og kjører vanligvis TPC/IP, med klienter som krever minimalt med ressurser. MQTT’s skalerbarhet gjør protokollen spesielt godt egnet for tilkobling til IoT og IIoT-enheter. 

OEE

Overall Equipment Effectiveness. OEE, eller overordnet utstyrseffektivitet, er et nøkkeltall som forteller hvor godt din maskin, linje eller hele bedrift utnyttes. OEE deles inn i tre kategorier: Tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Disse kartlegger ulike deler av produksjonen, og gir et komplett bilde av produksjonseffektiviteten.

ODBC

Open Database Connectivity. ODBC tilbyr et standard API for tilgang til databasehåndteringssystemer (DBMS), uavhengig av operativsystemer. En applikasjon skrevet med ODBC kan overføres til andre plattformer, både på klient- og serverside, med få endringer i kode.

OPC

Open Platform Communication. OPC er en sikker kommunikasjonsplattform for utveksling av data. Plattformen gjør det mulig å koble, styre, overvåke og kontrollere ulike enheter via én enkelt kilde. OPC er plattformuavhengig og sørger for en sømløs flyt av informasjon mellom systemer fra ulike leverandører. 

OPC DA/A&E/HDA/DX

OPC Data Access, Alarm & Events, Historical Data Access, Data Exchange. OPC DA/A&E/HDA/DX er de klassiske OPC-standardene, basert på Microsoft-teknologi. Hver av standardene har ulike funksjoner, og i noen tilfeller kan en OPC-server ha flere av standardene implementert. 

OPC UA

OPC Unified Architecture. OPC UA er den nyeste OPC-standarden, og den vi oftest benytter i dag. OPC UA er plattformuavhengig, og kan kjøres på Apple, Windows og Linux. Kommunikasjon over nettverk er enkelt. I hovedsak benyttes OPC UA til å bygge en bro mellom ulike DA-servere, kalt tunneling. 

OT

Operational Technology. OT er maskinvare og programvare som overvåker, styrer og kontrollerer industrielt utstyr, prosesser og hendelser. Begrepet demonstrerer forskjellene mellom IT-systemer og industrielle kontrollmiljøer. Eksempler på OT er SCADA-systemer, PLS’er og DCS’er. 

PAC

Programmable Automatic Controllers. Et PAC-system har funksjoner tilsvarende PC-baserte kontrollere, og gjør det mulig å gi mer komplekse instruksjoner til automasjonsutstyr. Ofte kommer PAC som en mindre enhet, lignende en PLS. PAC kan overvåke, administrere og justere produksjonen «on the egde».

PID Controller

Proportional Integral Derivative Controller. En PID-kontroller brukes i industrielle kontrollapplikasjoner for å regulere elektriske og mekaniske apparater som motorer, pumper, varme- og kjøleelementer, ventiler og vifter. En digital PID kontroller leser sensorsignaler, og varsler brukeren ved eventuelle avvik.

PLC/PLS

Programmable Logic Controller/Programmerbar Logisk Styring. En PLS responderer på brytere og sensorer, og kan styre maskiner, systemer og prosesser. PLS’er leveres ofte som små, robuste enheter, utviklet for å håndtere industrielle miljøer. PLS’er kan kommunisere med andre PLS’er, eksterne I/O og HMI. 

Redundans

Redundans innebærer duplisering av kritiske komponenter i et system for å øke driftssikkerheten. Slutter en komponent eller funksjon å fungere vil du ha tilgjengelig backup. I/O-moduler, kontrollere, sensorer, aktuatorer og industrielle nettverk kan være redundante. 

REST

Representational State Transfer. REST er en dataarkitektur som brukes for å levere standarder mellom datasystemer over internett, og gjør det lettere for systemer å kommunisere med hverandre. I applikasjoner som bruker REST kan komponenter administreres og oppdateres under drift uten å påvirke systemet som en helhet.

RTU

Remote Terminal Unit. RTU er en mikroprosessorstyrt elektronisk enhet som kobler objekter i den fysiske verden til et distribuert kontrollsystem eller SCADA-system for overvåkning og kontroll. En RTU har prosessor, minne og lagring, og kan benyttes som en intelligent kontroller eller som hovedkontroller for andre enheter. 

SaaS

Software as a service. SaaS beskriver programvarer hvor brukeren får tilgang via nettleser, i stedet for at programvaren installeres på brukerens PC. Vi ser en økning i SaaS-baserte industrielle applikasjoner nå som skyløsninger som kan håndtere industrielle data er mer tilgjengelige.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA er en betegnelse for systemer som samler, styrer og overvåker data, også kalt automasjon- eller kontrollsystemer. SCADA benyttes ofte til å overvåke store områder, som hele fabrikker eller anlegg. De fleste fabrikker og anlegg har en form for SCADA.  

SNMP

Simple Network Management Protocol. SNMP er en standardprotokoll som benyttes på IP-nettverk for å administrere og overvåke maskiner og nettverksutstyr. Med ett sett standarder samler SNMP inn data fra maskinvare og programvare, organiserer dataen og hjelper til med å oppdage og analysere nettverksfeil. 

SOAP

Simple Object Access Protocol. SOAP er en protokoll for utveksling av strukturert informasjon ved implementering av webtjenester i datanettverk. SOAP bruker XML som meldingsformat for å kommunisere, og er avhengig av informasjonslagsprotokoller som HTTP. 

Store & Forward

Store & Forward beskriver teknologi der data eller informasjon blir sendt til en mellomstasjon hvor den oppbevares trygt før den blir sendt til sluttdestinasjonen. Store & Forward forhindrer datatap ved brutte koblinger, nedetid eller andre problemer ved sluttdestinasjonen.

SPC

Statistic Process Control. Statistisk prosesskontroll er en metodikk som bruker statistiske verktøy for å forutsi om en prosess (for eksempel en produksjonsprosess) er under kontroll. På denne måten kan problemer forutses, og man kan gjøre tiltak før feilene resulterer i avvik eller vrak. 

SQL

Structured Query Language. SQL er et spørrespråk som brukes for å kommunisere med databaser. Det er designet for å administrere data i et relasjonsdatabasestyringssystem, og er spesielt nyttig for håndtering av strukturerte data. Mange av dagens databasesystemer tilbyr SQL som kontrollgrensesnitt.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TPC/IP, også kjent som The Internet Protocol Suite, er en gruppe kommunikasjonsprotokoller som brukes på internett og i lignende datanettverk. Protokollene gir end-to-end datakommunikasjon som spesifiserer hvordan data skal pakkes, adresseres, overføres, dirigeres og mottas.  

Tunneling

Tunneling er en kommunikasjonsprotokoll som gjør det mulig å sende data fra et nettverk til et annet. Det innebærer at private nettverkskommunikasjoner kan sendes over et offentlig nettverk (som for eksempel internett) gjennom en prosess som kalles innkapsling. 

Tykk klient

En tykk klient er en form for klient-server-arkitektur. Tykke klienter har et operativsystem og programmer som kan brukes offline, og har ikke behov for kontinuerlig kommunikasjon med nettverk eller servere. Offline-funksjoner inkluderer lagring og henting av data og programmer eller applikasjoner. 

Tynn klient

En tynn klient er en form for klient-server-arkitektur. Tynne klienter kjører ressurser som er lagret på en sentral server i stedet for en lokal harddisk. I et miljø med flere klienter kan administrering, oppgraderinger og vedlikehold av tynne klienter være betydelig mer effektivt og kostnadsbesparende. 

XML

Extensible Markup Language. XML er et kodespråk som ligner på HTML, men uten forhåndsdefinerte tagger. I stedet definerer du egne koder spesielt utviklet for dine behov. XML-formatet er standardisert og kan deles på tvers av systemer eller plattformer, lokalt og over internett. 

Flere insights