Hva er OEE?

OEE, Overall Equipment Effectiveness, eller overordnet utstyrseffektivitet, er et nøkkeltall som overvåker effektiviteten i produksjonsprosessen, og forteller hvor godt din maskin, linje eller hele bedrift utnyttes. 

OEE registrer tap i produksjonen, og plasserer dem i tre kategorier: Tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Tilgjengelighet måler produksjonstap som følge av nedetid, ytelse måler hastighetstap, og kvalitet måler tap av produkter som ikke godkjennes. Til sammen danner disse tre faktorene et nøkkeltall som gir et overordnet bilde av produksjonseffektiviteten.

OEE grafikk: Availability, Performance, Quality

Når denne informasjonen lagres over tid, kan du enkelt oppdage problemområder og gjøre kontinuerlige forbedringer for å optimalisere produksjonen.

OEE-målinger

OEE starter med tiden fabrikken eller anlegget er tilgjengelig for produksjon. Fra denne tiden trekkes planlagte stopp: For eksempel pauser, planlagt vedlikehold eller perioder hvor det ikke er noe å produsere. Gjenværende tid kalles planlagt produksjonstid. Med utgangspunkt i den planlagte produksjonstiden kartlegges produktivitets-, effektivitets- og kvalitetstapene som oppstår. Målet er å redusere eller eliminere disse tapene. 

Illustrasjon som viser hvordan ulike faktorer i produksjonen påvirker OEE.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet måler tap som følge av nedetid. Nedetid kan være forårsaket av for eksempel utstyrsfeil, materialmangel, produktbytte eller skriftbytte. Omstillingstid er også inkludert i beregningen. Det er umulig å unngå omstillingstid, men i de fleste tilfeller kan den reduseres. Gjenværende tid kalles driftstid. 

100% tilgjengelighet betyr at prosessen alltid er i gang under planlagt produksjonstid. 

Ytelse

Ytelse måler hastighetstap. Dette inkluderer alle typer tap som gjør at produksjonen ikke går i tiltenkt hastighet. Dette kan for eksempel være maskinslitasje, dårlige råvarer eller ineffektivitet fra operatør. Gjenværende tid kalles netto driftstid.

100% ytelse betyr at prosesser som er i gang kontinuerlig kjører med maksimal hastighet.

Kvalitet

Kvalitet måler kvalitetstap. Dette inkluderer alle produserte enheter som ikke når kvalitetsmålene. Produkter som må omarbeides eller nedgraderes er også inkludert i denne beregningen. Gjenværende tid kalles produktiv tid. 

100% kvalitet betyr at ingen produkter med feil eller mangler produseres. 

Hvordan regne ut OEE?

Utregning av OEE er basert på de tre faktorene tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Først må du finne verdiene for disse:

Tilgjengelighet = Driftstid / Planlagt produksjonstid
Ytelse = Faktisk produksjonshastighet / Ideell produksjonshastighet
Kvalitet = Godkjente enheter / totalt antall enheter

Pass på at verdiene har samme måleenhet, som for eksempel minutter og produserte enheter. Deretter kan du regne ut det overordnede OEE-nøkkeltallet: 

Formel for OEE-målinger:
Tilgjengelighet x Ytelse x Kvalitet = OEE

Hvis tilgjengeligheten er 90%, ytelsen 95% og kvaliteten 99,5% vil regnestykket se slik ut: 

Eksempel:
0,9 x 0,95 x 0,995 = 0,851
OEE = 85,1%

I dette tilfellet ble OEE 85,1%. Nedenfor ser du en sammenligning av dette skiftet og et annet skift. Ved første øyekast ser det ut som om det andre skiftet er bedre, fordi OEE-tallet er høyere. Ser du nærmere oppdager du at skift 2 har 5% økning i tilgjengelighet, men en 3,5% reduksjon i kvalitet. De fleste bedrifter vil dermed si det første skiftet er bedre, selv om OEE-tallet er lavere.

Sammenligning av OEE-målinger fra to ulike skift

Dette er en av fordelene med OEE, – du får tre forskjellige tall som individuelt gir deg et bilde av produksjonen din fra dag til dag.

Slik håndterer du «Six Big Losses»

«Six Big Losses» er betegnelsen for de seks vanligste årsakene til tap i industriell produksjonen. OEE-løsningen gir deg innsikt i disse, og med små justeringer kan du komme nærmere en LEAN-produksjon. 

Havarier

Havarier inkluderer maskiner og utstyr som går i stykker, uplanlagt vedlikehold og tekniske feil. Dette gir driftstidstap, og påvirker tilgjengeligheten.

Venting/stopp

Venting og stopp inkluderer omstillinger, bytte av produkter som skal produseres, rengjøring, større justeringer og oppvarmingstid. Dette gir driftstidstap, og påvirker tilgjengeligheten.

Mikrostopp

Mikrostopp inkluderer typisk stopp som er under 5 minutter, og ikke krever hjelp fra vedlikeholdspersonell, som feilmating og blokkering av sensor. Dette gir hastighetstap, og påvirker ytelsen.

Redusert hastighet

Redusert hastighet inkluderer alt som hindrer produksjonen i å kjøre med maksimal teoretisk hastighet, som utstyrsslitasje og operatørineffektivitet. Dette gir hastighetstap, og påvirker ytelsen.

Vrak

Vrak inkluderer overproduksjon og produkter som ikke kan selges. Dette gir kvalitetstap og påvirker kvaliteten. 

Omstilling

Omstilling inkluderer produkter som ikke oppfyller spesifikasjonene, men som kan selges etter omarbeiding. Dette gir kvalitetstap og påvirker kvaliteten. 

Lær mer om OEE

OEE i bruk: Økt produksjon og reduserte kostnader

Med OEE får du innsikt i tap i produksjonen, og kan gjøre endringer som lar deg produsere mer med de samme maskinene. I tillegg kan du se årsaker til dårlig kvalitet og sørge for at linjehastigheten opprettholdes. En OEE-løsning er nyttig for både operatører, vedlikeholdspersonell og andre som trenger lett tilgjengelig informasjon om produksjon og utstyr. 

En OEE-løsning kan gi mer nøyaktige kostnadsberegninger, bedre planlegging og lavere energiforbruk. Novotek har installert hundrevis av OEE-løsninger, med følgende resultater: 

Ikoner som viser resultater oppnådd med OEE.

5% kostnadsreduksjon, 2,75% økning i produksjon, 2% reduksjon i kvalitetsproblemer, 3% mer fortjeneste og 3% mindre avfall/vrak.

OEE i verdensklasse

OEE er ikke en enkel utfordring. Selv om både tilgjengelighet, ytelse og kvalitet er på 90%, vil ikke OEE bli mer enn 72,9%. I dag har de fleste produksjonsbedrifter en OEE-score på 50-80%, med et flertall på rundt 60%. Med andre ord har de fleste produksjonsbedrifter rom for forbedring.

«World Class OEE» er 85% eller høyere. Dette betyr mer enn 90% på alle faktorene. Hvor langt unna er du OEE i verdensklasse? Kan din produksjonsbedrift oppnå 85%?

OEE på mer enn 85% er ikke det eneste målet med OEE-målinger. Alle produksjoner har ulike forutsetninger. For eksempel vil en linje som produserer flere produkter, og dermed har flere bytter, få lavere tilgjengelighet enn en linje som produserer én enkelt ting. OEE-tallene kan derfor brukes som indikasjoner både alene og sammen, og du velger selv dine fokusområder for forbedring. 

Kundehistorier
Coca-Cola

Coca-Cola Sverige opplevde en 3-4% økning i effektivitet, og mer stabil produksjon med Proficy Efficiency.

Les mer
AkzoNobel

AkzoNobel Rexolin AB valgte Proficy Efficiency for effektivitetsanalyser og optimalisering av kvaliteten.

Les mer
Weber Saint-Gobain

Weber Saint-Gobain AB har økt effektiviteten, og produserer mer enn tidligere med Proficy Efficiency.

Les mer

Vår OEE-løsning: Proficy Efficiency

Proficy Efficiency vises på ulike skjermer.

Proficy Efficiency fra GE Digital gir deg automatisk kalkulert OEE. Få oversikt over produksjonen i sanntid, og se status for alle maskiner og linjer, eller hele anlegget. Drilldown-analyse av historiske data lar deg oppdage hovedårsaker til stopp og kartlegge hendelser som har skapt problemer i produksjonen. Alt gjøres via et brukervennlig grensesnitt, med tilgang fra PC, nettbrett og mobil. Proficy Efficiency er en modulbasert del av MES-løsningen Proficy Plant Applications, og kan benyttes alene eller sammen med denne.

Vil du vite mer om OEE?

Vi hjelper deg!

Kontakt oss