Insight

Produksjonsstyring: Produser mer optimalt og kostnadseffektivt

God produksjonsstyring er helt avgjørende for alle produksjonsbedrifter. Det er prosessen med å planlegge, koordinere og overvåke produksjonsprosesser for å sikre en mest mulig optimal og kostnadseffektiv produksjon. Produksjonsstyring er helt avgjørende for å opprettholde høy produktivitet og for å maksimere konkurransedyktigheten og fortjenesten i en bedrift. 

Produksjonsstyring - produser så effektivt som mulig

Produksjonsstyring innebærer effektiv utnyttelse og styring av ressurser for å produsere varer og tjenester som møter kundenes krav og forventninger.  

Det primære målet med produksjonsstyring er å sikre at varer og tjenester produseres så optimalt og kostnadseffektivt som mulig. Dette handler om å koordinere ulike elementer i produksjonsprosessen, som råvarer, personell og utstyr, for å oppnå maksimal produksjon med minimalt svinn.  

Effektiv produksjonsstyring krever en rekke ferdigheter og ekspertise, fra supply chain management og lagerkontroll til kvalitetssikring og Lean Manufacturing-teknikker. 

En av de største utfordringene for produksjonsledere er behovet for å balansere konkurrerende krav, som behovet for hastighet og effektivitet med behovet for produkter av høy kvalitet. De må også håndtere flere faktorer som kan påvirke produksjonen, som endringer i etterspørsel, forsyningskjedeforstyrrelser, mangel på arbeidskraft og uforutsette ulykker. 

For å kontrollere disse utfordringene benytter mange bedrifter produksjonsstyringssystemer. Disse systemene er designet for å automatisere og strømlinjeforme nøkkelproduksjonsprosesser, fra lagerstyring og planlegging til kvalitetskontroll og effektivitet. 

Slik fungerer produksjonsstyring

Produksjonsstyring innebærer en rekke aktiviteter, inkludert planlegging, organisering, kontroll og overvåkning, for å sikre at produksjonsprosessen går jevnt og effektivt. 

Planlegging av produksjonsstyring

1. Planlegging

Planlegging innebærer utviklingen av en produksjonsplan som skisserer de nødvendige ressursene for å produsere varer og tjenester, produksjonstidslinjen og forventet resultat. En produksjonsplan bidrar til å sikre at organisasjonen har de nødvendige ressursene for å imøtekomme kundenes krav, samtidig som kostnadene minimeres. Den hjelper også med å tidlig identifisere potensiell «flaskehalser» og utfordringer i produksjonsprosessen, slik at det blir mulighet for å gjøre noe med dette før de oppstår.

2. Organisering

Organisering handler om å allokere ressurser til ulike produksjonsområder for å sikre effektiv bruk av dem. Dette innebærer tildeling av oppgaver til enkeltpersoner, delegering av ansvar og etablering av en organisasjonsstruktur som muliggjør smidig gjennomføring av produksjonsprosessen. Organisasjonsstrukturen bør utformes slik at det er tydelig kommunikasjon og koordinasjon mellom ulike avdelinger, og alle forstår sin rolle i produksjonsprosessen. 

Organisering av produksjonsstyring
Kontroll av produksjonsstyring

3. Kontroll

Kontroll innebærer overvåking av produksjonsprosessen for å sikre at den går problemfritt og effektivt. Dette inkluderer overvåking av ressursbruken, kvalitetskontroll og forsikring om at produksjonsprosessen oppfyller forventet resultat. Kontroll involverer også å identifisere og adressere eventuelle problemer som oppstår i produksjonsprosessen, for å sikre at det endelige produktet oppfyller kundenes forventninger. 

4. Overvåking

Overvåking involverer sporing av fremdriften i produksjonsprosessen, identifisering av potensielle problemer og iverksettelse av korrigerende tiltak for å sikre at produksjonsprosessen går smidig. Dette omfatter overvåking av ressursbruk, kvalitetskontroll og forsikring om at produksjonsprosessen oppfyller forventet resultat. Overvåking er avgjørende for å sikre at organisasjonen raskt kan identifisere og løse eventuelle problemer som oppstår i produksjonsprosessen, og forhindre at de eskalerer til større problemer.

Overvåking av produksjonsstyring

Produksjonsstyringssystemer

Produksjonsstyringssystemer er programvareløsninger som gir sanntidsdata og analyser, slik at informerte beslutninger kan tas for å optimalisere driften til maksimalt produksjonsresultat. 

Produksjonsstyring og produksjonsstyringsprogramvare er avgjørende for å opprettholde en effektiv og lønnsom produksjonsbedrift. Bedrifter som bruker produksjonsstyringsprogramvare, kan oppnå betydelige fordeler ved å automatisere, digitalisere og optimalisere produksjonsprosessene. Dette er fordi de oppnår større innsikt og kan ta bedre beslutninger i produksjonen. 

Fordeler med produksjonsstyringssystemer

Fordelene ved å bruke produksjonsstyringsløsninger er mange. For det første kan det hjelpe bedrifter med å redusere kostnadene ved å optimalisere produksjonsprosessene og eliminere svinn. Det kan også øke produktiviteten ved å automatisere prosesser, redusere nedetid og dermed utnytte kapasiteten bedre. Til slutt kan det bidra til å forbedre kvaliteten ved å overvåke produksjonsprosessene, identifisere potensielle problemer tidlig og generelt finne områder med rom for forbedringer. 

Forbedrer effektivitet
Forbedrer kvalitet

1. Forbedrer effektivitet

Produksjonsstyringssystemer hjelper med å automatisere og effektivisere produksjonsprosessen, noe som reduserer tiden og ressursene som kreves for å produsere varer og tjenester. Dette gjør det mulig for organisasjoner å øke produktiviteten og redusere kostnadene, noe som resulterer i forbedret effektivitet. 

Reduserer feil

2. Forbedrer kvalitet

Produksjonsstyringssystemer gjør det mulig for organisasjoner å overvåke produksjonsprosessen, noe som sikrer at det ferdige produktet møter kundenes forventninger. Dette bidrar til å forbedre kvaliteten på varer og tjenester, noe som resulterer i økt kundetilfredshet og lojalitet. 

Sanntidsdata

3. Reduserer feil

Produksjonsstyringssystemer hjelper med å redusere feil og avvik i produksjonsprosessen, minimerer svinn og forbedrer effektiviteten. Dette bidrar også til å redusere den tiden og de ressursene som kreves for å produsere varer og tjenester, noe som resulterer i kostnadsbesparelser for organisasjonen. 

4. Sanntidsdata

Produksjonsstyringssystemer gir sanntidsdata om produksjonsprosessen, slik at organisasjoner kan ta informerte beslutninger raskt. Dette hjelper med å identifisere potensielle problemer og implementere korrigerende tiltak før de utvikler seg til større problemer. 


Kartlegg effektiviteten til utstyret i din bedrift og produser mer optimalt ved hjelp av OEE. 

OEE, Overall Equipment Effectiveness, eller samlet utstyrseffektivitet, er en nøkkelindikator som måler hvor godt maskinen, produksjonslinjen eller hele bedriften din utnyttes. 

OEE

Våre produksjonsstyringsløsninger

 Det finnes flere ulike typer produksjonsstyringssystemer tilgjengelig, hver med sine egne funksjoner og muligheter for å automatisere og optimalisere produksjonsprosessen. Novotek tilbyr følgende produksjonsstyringsløsninger: 

SCADA 

SCADA står for Supervisory Control and Data Acquisition, eller på norsk SRO – Styring, Regulering og Overvåkning.
SCADA-løsninger brukes til å overvåke og styre produksjonsprosesser. SCADA-programvare gir sanntidsdata om produksjonsprosessene, som kan brukes til å ta beslutninger og identifisere eventuelle problemer eller flaskehalser i produksjonslinjen. SCADA-programvaren kan også brukes til å styre produksjonsprosessene ved å automatisere visse handlinger eller sende alarmer når det oppstår problemer. 

MES

Ordet MES står for Manufacturing Execution System. MES er en samling av programvareløsninger som brukes til å planlegge, overvåke, styre og optimalisere produksjonsprosessene. MES-systemer kan integreres med andre systemer i bedriften, som for eksempel ERP-programvare (Enterprise Resource Planning), for å sikre at alle prosesser er koordinerte og optimaliserte. MES-programvaren gir også sanntidsdata om produksjonsprosessene, som kan brukes til å ta beslutninger og identifisere eventuelle problemer eller flaskehalser i produksjonslinjen. 

Analytics, AI og maskinlæring  

Analytics, kunstig intelligens (AI) og maskinlæring er tre sammenkoblede begreper innen informatikk og teknologi. 

Analytics refererer til prosessen med å samle inn og analysere data for å oppdage mønstre, identifisere trender og trekke konklusjoner. Analytics kan brukes til å forbedre forretningsprosesser, prediktere fremtidige trender eller ta bedre beslutninger basert på data. 

AI (Artificial Intelligence) eller kunstig intelligens henviser til teknologier som er designet for å etterligne menneskelig intelligens og utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig tenkning, for eksempel gjenkjenning av stemmer eller bilder, beslutningstaking eller problemløsning. AI-teknologier kan trenes til å lære av data og forbedre ytelsen over tid. 

Maskinlæring er en versjon av AI der dataprogrammer trenes til å lære og forbedre seg selv basert på inngangsdata. Maskinlæringsalgoritmer kan brukes til å oppdage mønstre, skape forutsigelser eller ta beslutninger basert på data. Maskinlæring kan anvendes i en rekke forskjellige applikasjoner, inkludert bildegjenkjenning, stemmegjenkjenning og prediktivt vedlikehold. 

Sammen kan Analytics, AI og Maskinlæring brukes for å oppnå bedre forretningsresultater, øke effektiviteten og utvikle innovative løsninger for komplekse problemer. 


Våre løsninger er basert på standard hyllevareprodukter fra verdensledende aktører som bl.a. GE Digital, PTC og AUVESY-MDT og kan enkelt konfigureres for å møte akkurat dine behov.

 Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din produksjonsbedrift? 

Flere insights